Loading...

Περιβάλλον, Υγεία & Ασφάλεια

                                                                                                        Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

 

H «Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο» ως το μοναδικό διαπιστευμένο με διεθνή πρότυπα Νοσοκομείο, αποτελεί πλέον την δυναμικότερη και εγκυρότερη μονάδα Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου. Είναι πλέον κοινή συνείδηση σε όλους μας, πως το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας.

Έχοντας επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεων μας προς τους ασθενείς, εργοδοτούμενους, συνοδούς, συνεργάτες ιατρούς, μετόχους και τους οποιουσδήποτε τρίτους επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου, έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε και τηρούμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και να εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές.

Οφείλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε την Ασφάλεια & Υγεία όλων των εργαζομένων μας και όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και του Περιβάλλοντος, βάση των διαδικασιών που διέπουν τις δραστηριότητες του οργανισμού. Σκοπός μας είναι μέσω των οδηγιών και διαδικασιών που έχουν εκδοθεί να παρέχουμε όλα εκείνα τα μέσα που θα τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς κάθε μέρα σε όποια θέση και αν αυτοί απασχολούνται.

Με σκοπό την επίτευξη της παραπάνω κυρίαρχης δέσμευσής μας, προχωρήσαμε  στην εφαρμογή και πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και Περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015. Μέσα από την εφαρμογή των συστημάτων, αλλά και πάντοτε σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές απαιτήσεις περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και Περιβάλλοντος, επιδιώκεται η επίτευξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων, μερικοί εκ των οποίων είναι:

 • Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του νοσοκομείου μας. Αυτοί περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, συνεργάτες ιατρούς, εξωτερικά συνεργεία ή άλλους συνεργάτες αλλά και τους επισκέπτες μας.
 • Η ελαχιστοποίηση/εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και συμβάντων και η πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών.
 • Ο καθορισμός υπευθυνοτήτων και η παροχή διευκολύνσεων, εξοπλισμού και πόρων για επίτευξη όλων των στόχων μας.
 • Η διαρκής αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων μας, καθώς και όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου.
 • Η εξάλειψη όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιθανόν να προκύπτουν κατά τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του οργανισμού, με συνεχή πάντοτε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή / πρόληψη  οποιασδήποτε ρύπανσης.
 • Η επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται και ευαισθητοποίηση.
 • Η διαρκής βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης και των παρεχόμενών υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας .
 • Η δέσμευση μας για εκπλήρωση των οποιωνδήποτε υποχρεώσεων συμμόρφωσης και
 • Καθορισμός και παρακολούθηση στόχων περιβάλλοντος, ασφάλειας και υγείας που αναθεωρούνται σε ετήσια βάση.  

  Στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων: 

 • Καταρτίσαμε σχέδια δράσης διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο, τραυματισμό, ασθένεια, αλλά και ζημιά στο περιβάλλον.
 • Φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων μας, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, αλλά και για να καταστεί η Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον προσωπικό θέμα του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.
 • Προχωρήσαμε σε αναλυτική γραπτή μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών & περιβαλλοντικών κινδύνων, καταγράφοντας και αναλύοντας τα ευρήματα στους χώρους της κλινικής για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους της Πολυκλινικής «Υγεία» αναφέροντας τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα προτεινόμενα μέτρα, για τον καλύτερο έλεγχο ή/και την εξάλειψη των κινδύνων αυτών.
 • Συστήσαμε Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα του νοσηλευτηρίου.
 • Καθορίσαμε Δράσεις για ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης εντός του οργανισμού.

 Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας είναι γνωστή και κατανοητή σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης του νοσοκομείου μας. Η διοίκηση της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ» θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στους τομείς της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας ανασκοπείται σε ετήσια βάση για την διασφάλιση της διαρκούς καταλληλόλητάς της.

 Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι μας να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παρέχουν απρόσκοπτα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για την εξάλειψη της ασθένειας και του ανθρώπινου πόνου.

Εξασφαλίζοντας τα πιο πάνω παρέχονται αναμφίβολα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλα τα άτομα που διακινούνται στους χώρους της Πολυκλινικής «Υγεία».

Δεσμευόμαστε να μη σταματήσουμε ποτέ αυτή την προσπάθεια.

 

Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές, διαδικασίες, τους δείκτες και τους στόχους της Κλινικής και ακολουθείται από τη Διοίκηση και το προσωπικό. Η επίτευξη τους ελέγχεται κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων από το ΟΣΔ που ακολουθείται από την εφαρμογή των μέτρων και τον καθορισμό των ελέγχων.

 

Γιώργος Ζαχαριάδης

Γενικός Διευθυντής