Loading...
Ygia Polyclinic Private Hospital
topic

Διαπιστεύσεις & Πιστοποιήσεις

Είμαστε περήφανοι για τις Διαπιστεύσεις και Πιστοποιήσεις που φέρουμε από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, προς αναγνώριση της αριστείας και της δέσμευσής μας στον τομέα της υγείας.  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των λειτουργιών της, τις απαιτήσεις των ασθενών και συνεργατών μας, καθώς και τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, έχει υιοθετήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει τα παρακάτω διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις:

 • Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS για Οργανισμούς Υγείας.

• Πιστοποίηση Cyber Essentials & Διαπίστευση Cyber Essentials Plus.

• Πιστοποίηση ISO 9001: 2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Πιστοποίηση ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

• Πιστοποίηση ISO 15189:2012 Κλινικού Εργαστηρίου – Απαιτήσεις Ποιότητας και Τεχνικών Προτύπων.

• Διαπίστευση ISO 27001:2013 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

• Πιστοποίηση ISO 45001:2018 Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

 

  

 • Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

  H Πολυκλινική ΥΓΕΙΑ Ιδιωτικό Νοσοκομείο ως το μοναδικό διαπιστευμένο με διεθνή πρότυπα Νοσοκομείο αποτελεί πλέον την δυναμικότερη και εγκυρότερη μονάδα Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου.

  Είναι πλέον κοινή συνείδηση σεόλους μας, πως το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας.  Έχοντας επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεων μας προς τους ασθενείς, εργοδοτούμενους, συνοδούς, συνεργάτες ιατρούς και μετόχους, έχουμε δεσμευτεί να εφαρμόζουμε και τηρούμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και να εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές.

  Οφείλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε την Ασφάλεια & Υγεία όλων των εργαζομένων μας και όλων των ενδιαφερομένων μερών, καθώς και του Περιβάλλοντος, βάση των διαδικασιών που διέπουν τις δραστηριότητες του οργανισμού.

  Σκοπός μας είναι μέσω των οδηγιών και διαδικασιών που έχουν εκδοθεί να παρέχουμε όλα εκείνα τα μέσα που θα τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς κάθε μέρα σε όποια θέση και αν αυτοί απασχολούνται.  Με σκοπό την επίτευξη της παραπάνω κυρίαρχης δέσμευσής μας, αποφασίσαμε να προχωρήσουμε στην εφαρμογή και πιστοποίηση των Συστημάτων Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και Περιβάλλοντος σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015.

  Μέσα από την εφαρμογή των συστημάτων, αλλά και πάντοτε σε συμμόρφωση με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές απαιτήσεις περί Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία και Περιβάλλοντος, επιδιώκεται η επίτευξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων, μερικοί εκ των οποίων είναι:

  • Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του νοσοκομείου μας.  Αυτοί περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, συνεργάτες ιατρούς, εξωτερικά συνεργεία ή άλλους συνεργάτες αλλά και τους επισκέπτες μας.

  • Η ελαχιστοποίηση/ εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και συμβάντων και η πρόληψη επαγγελματικών ασθενειών.

  • Ο καθορισμός υπευθυνοτήτων και η παροχή διευκολύνσεων, εξοπλισμού και πόρων για επίτευξη όλων των στόχων μας.

  • Η διαρκής αύξηση του αισθήματος ασφάλειας και υγείας των εργαζομένων μας, καθώς και όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου.

  • Η εξάλειψη όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιθανόν να προκύπτουν κατά τη λειτουργία και τις δραστηριότητες του οργανισμού, με συνεχή πάντοτε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης.

  • Η επίτευξη όλων των περιβαλλοντικών στόχων που καθορίζονται και ευαισθητοποίηση.

  • Η διαρκής βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης και των παρεχόμενών υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας.

  Στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:

  • Καταρτίσαμε σχέδια δράσης διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο, τραυματισμό, ασθένεια, αλλά και ζημιά στο περιβάλλον.

  • Φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση και ενημέρωση του συνόλου των εργαζομένων μας, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, αλλά και για να καταστεί η Υγεία, Ασφάλεια και Περιβάλλον προσωπικό θέμα του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.

  • Προχωρήσαμε σε αναλυτική γραπτή μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών & περιβαλλοντικών κινδύνων, καταγράφοντας και αναλύοντας τα ευρήματα στους χώρους της κλινικής για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ αναφέροντας τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα προτεινόμενα μέτρα, για τον καλύτερο έλεγχο ή/και την εξάλειψη των κινδύνων αυτών.

  • Συστήσαμε Επιτροπή Περιβάλλοντος, Ασφάλειας & Υγείας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα του νοσηλευτηρίου.

  • Καθορίσαμε δράσεις για ανάπτυξη περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης εντός του οργανισμού.  Η Πολιτική Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος είναι γνωστή και κατανοητή σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης του νοσοκομείου μας.  Η Διοίκηση της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στους τομείς της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος.

  Η Πολιτική Ασφάλειας, Υγείας & Περιβάλλοντος ανασκοπείται σε ετήσια βάση για την διασφάλιση της διαρκούς καταλληλόλητάς της.  Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι μας να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους.

  Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παρέχουν απρόσκοπτα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για την εξάλειψη της ασθένειας και του ανθρώπινου πόνου.  Εξασφαλίζοντας τα πιο πάνω παρέχονται αναμφίβολα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και ένα ασφαλές περιβάλλον σε όλα τα άτομα που διακινούνται στους χώρους της Πολυκλινικής ΥΓΕΙΑ.

  Δεσμευόμαστε να μη σταματήσουμε ποτέ αυτή την προσπάθεια.  Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές, διαδικασίες, τους δείκτες και τους στόχους του Νοσοκομείου και ακολουθείται από τη Διοίκηση και το προσωπικό.

  Η επίτευξη τους ελέγχεται κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων από το ΟΣΔ που ακολουθείται από την εφαρμογή των μέτρων και τον καθορισμό των ελέγχων.

 • Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

  Οι πληροφορίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κλινική διακυβέρνηση, στο προγραμματισμό και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Νοσοκομείου.

  Είναι υψίστης σημασίας όπως διασφαλίζουμε συνεχώς την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών στην οποιαδήποτε μορφή τους (π.χ. ηλεκτρονική, έντυπη, προφορικά) και ότι οι κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ευθύνη ως προς τη διαχείριση παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησής τους.

  Η Διεύθυνσης της Πολυκλινικής έχει υιοθετήσει την υφιστάμενη Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, η οποία απορρέει από τους στόχους που του Νοσοκομείου.

  Η Πολυκλινική έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) για τη δομή, συντήρηση και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών.

  Το ΣΔΑΠ βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) το οποίο περιλαμβάνει όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας του Νοσοκομείου (π.χ. Διαπίστευση, Πιστοποιήσεις ISO, πολιτικές, διαδικασίες, εγχειρίδια, κ.τ.λ.) για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και πόρων.

  Επιπλέον το ΣΔΑΠ παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τη συμμόρφωση με τις πλείστες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το επιτύχουμε αυτό, προχωρούμε σε συστηματικές βελτιώσεις.

  Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Νοσοκομείου είναι δεσμευτική για όλο το προσωπικό, καθώς και για οργανισμούς, προμηθευτές και υπεργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες στην Πολυκλινική.

  Εξαιρέσεις από τα μέρη της Πολιτικής αυτής επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση και μετά από τεκμηρίωση.  Όλα τα μέλη του προσωπικού, τρίτα μέρη και υπεργολάβοι της Πολυκλινικής έχουν καθήκον να προστατεύουν τα συστήματα δεδομένων και πληροφοριών από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση, αποκάλυψη, καταστροφή, απώλεια ή μεταφορά.

  Η Πολυκλινική προωθεί ενεργά την ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού, των προμηθευτών/ υπεργολάβων και των επισκεπτών της σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, και διασφαλίζει ότι όλα τα άρθρα της παρούσας Πολιτικής μεταφράζονται σε πραγματικά μέτρα, προσαρμοσμένα στα καθήκοντα και ευθύνες των εμπλεκομένων.

  Η Πολυκλινική αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων και εκτίμησης κινδύνων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, με σκοπό να προσδιορίζει κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα και ότι έχουν ανατεθεί κατάλληλες αρμοδιότητες και ευθύνες.

  Τα συστήματα πληροφοριών της Πολυκλινικής προστατεύονται φυσικά και λειτουργούν με τρόπο που αποτρέπει την μη-εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση.  Οι υφιστάμενες εφαρμογές ελέγχονται με βάση τις πρόνοιες της παρούσας Πολιτικής.

  Σε περίπτωση εξαιρέσεων πραγματοποιείται επίσημη αξιολόγηση κινδύνων.  Οποιεσδήποτε νέες εφαρμογές και λογισμικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από το ΣΔΑΠ. Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους χρήστες όποτε αυτές απαιτούνται, η Πολυκλινική έχει τεκμηριώσει και δοκιμάσει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας.

  Η Διεύθυνση της Πολυκλινικής διασφαλίζει ότι οι ισχύουσες νομικές και συμβατικές απαιτήσεις εντοπίζονται και διαχειρίζονται.

  Η Πολυκλινική επανεξετάζει την παρούσα Πολιτική τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και την ενημερώσει ανάλογα με τις ανάγκες

 • Πολιτική Ποιότητας

  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου έχει δεσμευτεί να προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 και στις απαιτήσεις των πελατών.

  Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ).

  Το Νοσοκομείο έχει τεκμηριώσει και τυποποιήσει τις διαδικασίες της και έχει θεσπίσει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και για τη συνεχή βελτίωσή της.

  Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης:

  • Περιγράφει τις λειτουργικές και υποστηρικτικές διαδικασίες του Νοσοκομειου. 

  • Ορίζει τον μηχανισμό για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την ανασκόπηση βασικών δεικτών απόδοσης και συναφών στόχων. 

  • Δημιουργεί κανάλια επικοινωνίας εντός του Νοσοκομείου για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών. 

  • Παρέχει έλεγχο στις βασικές λειτουργίες του Νοσοκομείου.  Η Διοίκηση και το προσωπικό του Νοσοκομείου είναι αφοσιωμένοι στην υλοποίηση του ΟΣΔ και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς όφελος των πελατών.

  Οι στόχοι του Νοσοκομείου:

  • Η εκπλήρωση των απαιτήσεων των ασθενών και η ανταπόκριση στις συμφωνημένες συμβατικές υποχρεώσεις. 

  • Η επίλυση των παραπόνων των ασθενών έγκαιρα και αποτελεσματικά. 

  • Η διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων μέσω της συντήρησης και της παρακολούθησης των συμβατικών συμφωνιών. 

  • Η διάθεση της υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΟΣΔ.

  • Η διατήρηση των αρμόδιων μελών του προσωπικού μέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης. 

  • Η διατήρηση της άμεσης και ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού.

  Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές, διαδικασίες, τους δείκτες και τους στόχους του Νοσοκομείου και ακολουθείται από τη Διοίκηση και το προσωπικό.  Η επίτευξη τους ελέγχεται κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων από το ΟΣΔ που ακολουθείται από την εφαρμογή των μέτρων και τον καθορισμό των ελέγχων.