Loading...
Ygia Polyclinic Private Hospital
topic

Διαπιστεύσεις & Πιστοποιήσεις

Είμαστε περήφανοι για τις Διαπιστεύσεις και Πιστοποιήσεις που φέρουμε από διεθνείς και εθνικούς οργανισμούς, προς αναγνώριση της αριστείας και της δέσμευσής μας στον τομέα της υγείας.  Η Διοίκηση του Νοσοκομείου, λαμβάνοντας υπόψη τη συνεχή αύξηση των λειτουργιών της, τις απαιτήσεις των ασθενών και συνεργατών μας, καθώς και τους νόμους και κανονισμούς που διέπουν τη λειτουργία του Νοσοκομείου, έχει υιοθετήσει ένα Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης που περιλαμβάνει τα παρακάτω διεθνή πρότυπα και απαιτήσεις:

 • Διεθνές Πρόγραμμα Διαπίστευσης CHKS για Οργανισμούς Υγείας.

• Πιστοποίηση Cyber Essentials & Διαπίστευση Cyber Essentials Plus.

• Πιστοποίηση ISO 9001: 2015 Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

• Πιστοποίηση ISO 14001:2015 Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

• Πιστοποίηση ISO 15189:2012 Κλινικού Εργαστηρίου – Απαιτήσεις Ποιότητας και Τεχνικών Προτύπων.

• Διαπίστευση ISO 27001:2013 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών.

• Πιστοποίηση ISO 45001:2018 Συστήματος Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας.

• Πιστοποίηση ISO 22000:2018 Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων.

 

  

 • Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας

  H «Πολυκλινική Υγεία Ιδιωτικό Νοσοκομείο» ως το μοναδικό διαπιστευμένο με διεθνή πρότυπα Νοσοκομείο, αποτελεί την δυναμικότερη και εγκυρότερη μονάδα Παροχής Ιδιωτικών Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου. Είναι πλέον κοινή συνείδηση σε   όλους μας, πως το ανθρώπινο δυναμικό του νοσοκομείου μας αποτελεί τον κινητήριο μοχλό των δραστηριοτήτων μας.

  Έχοντας επίγνωση των ευθυνών και υποχρεώσεων μας προς τους ασθενείς, υπαλλήλους, συνοδούς, συνεργάτες ιατρους και μετόχους έχουμε δεσμευτεί να τηρούμε διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα για την υγεία, την ασφάλεια και το περιβάλλον και να εφαρμόζουμε βέλτιστες πρακτικές.

  Οφείλουμε λοιπόν να διαφυλάξουμε την Υγεία & Ασφάλεια όλων των εργαζομένων μας και όλων των ενδιαφερομένων μερών καθώς και του Περιβάλλοντος βάση των διαδικασιών που διέπουν τις δραστηριότητες του οργανισμού. Σκοπός μας είναι μέσω των οδηγιών  και διαδικασιών που έχουν εκδοθεί να παρέχουμε όλα εκείνα τα μέσα που θα τους κάνουν να νιώθουν ασφαλείς κάθε μέρα σε όποια θέση και αν αυτοί απασχολούνται.

  Με σκοπό την επίτευξη της παραπάνω κυρίαρχης δέσμευσής μας, εφαρμόζουμε Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασίας σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων μας, σύμφωνα με τις αρχές των προτύπων ISO 45001:2018 και ISO 14001:2015 με τα οποία έχουμε πιστοποιηθεί. Μέσα από την εφαρμογή των συστημάτων, αλλά και πάντοτε σε συμφωνία με την κείμενη νομοθεσία και τις λοιπές απαιτήσεις περί Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και Περιβάλλοντος, επιδιώκεται η επίτευξη ενός πλαισίου στρατηγικών στόχων, μερικοί εκ των οποίων είναι:

    Η διαμόρφωση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που να διασφαλίζει την Υγεία και Ασφάλεια των ατόμων που συμμετέχουν στις δραστηριότητες του νοσοκομείου μας. Αυτοί περιλαμβάνουν τους εργαζόμενους, τους ασθενείς, συνεργάτες ιατρούς, εξωτερικά συνεργεία ή άλλους συνεργάτες αλλά και τους επισκέπτες μας.

   Η ελαχιστοποίηση/εξάλειψη των εργατικών ατυχημάτων και η πρόληψη των επαγγελματικών ασθενειών.

   Ο καθορισμός υπευθυνοτήτων και η παροχή διευκολύνσεων, εξοπλισμού και πόρων για επίτευξη όλων των στόχων μας.

   Η διαρκής αύξηση του αισθήματος ασφάλειας των εργαζομένων μας καθώς και όλων όσων επηρεάζονται από τις δραστηριότητες του Νοσοκομείου

   Η εξάλειψη όποιων περιβαλλοντικών επιπτώσεων πιθανόν να προκύπτουν κατά την λειτουργία και τις δραστηριότητες του οργανισμού, με συνεχή πάντοτε στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αποφυγή οποιασδήποτε ρύπανσης.

   Η διαρκής βελτίωση των Συστημάτων Διαχείρισης και των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας προς τους ασθενείς μας.

  Στα πλαίσια των προσπαθειών για την επίτευξη των παραπάνω στόχων:

   Καταρτίσαμε σχέδια δράσης διασφαλίζοντας τα απαραίτητα μέσα για την αποτελεσματικότερη διαχείριση έκτακτων περιστατικών που μπορούν να προκαλέσουν θάνατο, τραυματισμό, ασθένεια, αλλά και ζημιά στο περιβάλλον.

   Φροντίζουμε για την διαρκή εκπαίδευση του συνόλου των εργαζομένων μας, ώστε όλοι να γνωρίζουν τις υποχρεώσεις τους για συμμόρφωση με την Πολιτική Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος, αλλά και για να καταστεί η Υγεία, Ασφάλεια και

   Περιβάλλον προσωπικό θέμα του κάθε εργαζομένου ξεχωριστά.

   Προχωρήσαμε σε αναλυτική γραπτή μελέτη εκτίμησης των επαγγελματικών & περιβαλλοντικών κινδύνων, καταγράφοντας και αναλύοντας τα ευρήματα στους χώρους της κλινικής για όλες τις δραστηριότητες που διεξάγονται στους χώρους της

   Πολυκλινικής «Υγεία» αναφέροντας τόσο τα υφιστάμενα, όσο και τα προτεινόμενα μέτρα, για τον καλύτερο έλεγχο ή/και την εξάλειψη των κινδύνων αυτών.

   Συστήσαμε Επιτροπή Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας με εκπροσώπηση από όλα τα τμήματα του νοσηλευτηρίου.

   Καθορίσαμε Δράσεις για ανάπτυξη της περιβαλλοντικής κουλτούρας και συνείδησης εντός του οργανισμού.

   Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας είναι γνωστή και κατανοητή σε όλες τις βαθμίδες οργάνωσης του νοσοκομείου μας. Η διοίκηση της ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗΣ «ΥΓΕΙΑ» θα είναι αρωγός κάθε αξιόλογης και υλοποιήσιμης πρότασης, η οποία θα αποσκοπεί στην συνεχή βελτίωση της επίδοσης της στους τομείς της Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος. Η Πολιτική Περιβάλλοντος, Υγείας & Ασφάλειας ανασκοπείται σε ετήσια βάση για την διασφάλιση της διαρκούς καταλληλότητάς της.

  Θέλουμε όλοι οι εργαζόμενοι μας να αισθάνονται ασφαλείς στην εργασία τους. Μόνο με αυτό τον τρόπο θα μπορούν να παρέχουν απρόσκοπτα τις πολύτιμες υπηρεσίες τους για την εξάλειψη της ασθένειας και του ανθρώπινου πόνου.

  Εξασφαλίζοντας τα πιο πάνω παρέχονται αναμφίβολα υψηλής ποιότητας υπηρεσίες υγείας και ένα ασφαλές περιβάλλον στα άτομα που διακινούνται στους χώρους της Πολυκλινικής «Υγεία» και στους .

   Δεσμευόμαστε να μη σταματήσουμε ποτέ αυτή την προσπάθεια.

   

 • Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

  Οι πληροφορίες διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην κλινική διακυβέρνηση, στο προγραμματισμό και την ποιότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών και στην επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του Νοσοκομείου.

  Είναι υψίστης σημασίας όπως διασφαλίζουμε συνεχώς την αποτελεσματική διαχείριση των πληροφοριών στην οποιαδήποτε μορφή τους (π.χ. ηλεκτρονική, έντυπη, προφορικά) και ότι οι κατάλληλες πολιτικές, διαδικασίες και ευθύνη ως προς τη διαχείριση παρέχουν ένα ισχυρό πλαίσιο διακυβέρνησής τους.

  Η Διεύθυνσης της Πολυκλινικής έχει υιοθετήσει την υφιστάμενη Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών, η οποία απορρέει από τους στόχους που του Νοσοκομείου.

  Η Πολυκλινική έχει υιοθετήσει τις απαιτήσεις του προτύπου ISO/IEC 27001:2013, Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ΣΔΑΠ) για τη δομή, συντήρηση και συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και μέτρων που λαμβάνονται για τη διασφάλιση της εμπιστευτικότητας, της ακεραιότητας και της διαθεσιμότητας των πληροφοριών και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πληροφοριών.

  Το ΣΔΑΠ βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ) το οποίο περιλαμβάνει όλα τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας του Νοσοκομείου (π.χ. Διαπίστευση, Πιστοποιήσεις ISO, πολιτικές, διαδικασίες, εγχειρίδια, κ.τ.λ.) για βελτιστοποίηση των διαδικασιών και πόρων.

  Επιπλέον το ΣΔΑΠ παρέχει ένα εξαιρετικό πλαίσιο για τη συμμόρφωση με τις πλείστες απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΓΚΠΔ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να το επιτύχουμε αυτό, προχωρούμε σε συστηματικές βελτιώσεις.

  Η Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών του Νοσοκομείου είναι δεσμευτική για όλο το προσωπικό, καθώς και για οργανισμούς, προμηθευτές και υπεργολάβους που παρέχουν υπηρεσίες στην Πολυκλινική.

  Εξαιρέσεις από τα μέρη της Πολιτικής αυτής επιτρέπονται υπό την προϋπόθεση ότι έχουν εγκριθεί από την αρμόδια Διεύθυνση και μετά από τεκμηρίωση.  Όλα τα μέλη του προσωπικού, τρίτα μέρη και υπεργολάβοι της Πολυκλινικής έχουν καθήκον να προστατεύουν τα συστήματα δεδομένων και πληροφοριών από μη-εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση, αποκάλυψη, καταστροφή, απώλεια ή μεταφορά.

  Η Πολυκλινική προωθεί ενεργά την ευαισθητοποίηση των μελών του προσωπικού, των προμηθευτών/ υπεργολάβων και των επισκεπτών της σχετικά με την ασφάλεια των πληροφοριών, και διασφαλίζει ότι όλα τα άρθρα της παρούσας Πολιτικής μεταφράζονται σε πραγματικά μέτρα, προσαρμοσμένα στα καθήκοντα και ευθύνες των εμπλεκομένων.

  Η Πολυκλινική αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ανάλυσης επιχειρηματικών επιπτώσεων και εκτίμησης κινδύνων τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, με σκοπό να προσδιορίζει κατά πόσο απαιτούνται πρόσθετα φυσικά και ηλεκτρονικά μέτρα και ότι έχουν ανατεθεί κατάλληλες αρμοδιότητες και ευθύνες.

  Τα συστήματα πληροφοριών της Πολυκλινικής προστατεύονται φυσικά και λειτουργούν με τρόπο που αποτρέπει την μη-εξουσιοδοτημένη φυσική πρόσβαση.  Οι υφιστάμενες εφαρμογές ελέγχονται με βάση τις πρόνοιες της παρούσας Πολιτικής.

  Σε περίπτωση εξαιρέσεων πραγματοποιείται επίσημη αξιολόγηση κινδύνων.  Οποιεσδήποτε νέες εφαρμογές και λογισμικά συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις όπως αυτές καθορίζονται από το ΣΔΑΠ. Για να διασφαλιστεί ότι οι πληροφορίες είναι διαθέσιμες στους χρήστες όποτε αυτές απαιτούνται, η Πολυκλινική έχει τεκμηριώσει και δοκιμάσει Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας.

  Η Διεύθυνση της Πολυκλινικής διασφαλίζει ότι οι ισχύουσες νομικές και συμβατικές απαιτήσεις εντοπίζονται και διαχειρίζονται.

  Η Πολυκλινική επανεξετάζει την παρούσα Πολιτική τουλάχιστον μια φορά το χρόνο και την ενημερώσει ανάλογα με τις ανάγκες

 • Πολιτική Ποιότητας

  Η Διοίκηση της Κλινικής έχει δεσμευτεί να προσφέρει υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στους ασθενείς σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας στις διατάξεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001:2015 και στις απαιτήσεις των πελατών.

   Για το σκοπό αυτό, η διοίκηση έχει αναπτύξει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 9001:2015 που αποτελεί μέρος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης (ΟΣΔ).

   Η Κλινική έχει τεκμηριώσει και τυποποιήσει τις διαδικασίες της και έχει θεσπίσει μηχανισμούς για τον προσδιορισμό και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και για τη συνεχή βελτίωσή της.

   Το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης:

   Περιγράφει τις λειτουργικές και υποστηρικτικές διαδικασίες της Κλινικής

   Ορίζει τον μηχανισμό για τον καθορισμό, την παρακολούθηση και την ανασκόπηση βασικών δεικτών απόδοσης και συναφών στόχων

   Δημιουργεί κανάλια επικοινωνίας εντός της Κλινικής για τη διευκόλυνση της ροής πληροφοριών

   Παρέχει έλεγχο στις βασικές λειτουργίες της Κλινικής

   

  Η Διοίκηση και το προσωπικό της Κλινικής είναι αφοσιωμένοι στην υλοποίηση του ΟΣΔ και τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρονται προς όφελος των πελατών.

   

  Οι στόχοι της Κλινικής:

   Η εκπλήρωση των απαιτήσεων των ασθενών και η ανταπόκριση στις συμφωνημένες συμβατικές υποχρεώσεις

   Η επίλυση των παραπόνων των ασθενών έγκαιρα και αποτελεσματικά

   Η διαχείριση των προμηθευτών και των υπεργολάβων μέσω της συντήρησης και της παρακολούθησης των συμβατικών συμφωνιών

   

  Η διάθεση της υποδομής που απαιτείται για την αποτελεσματική εφαρμογή του ΟΣΔ

   

  Η διατήρηση των αρμόδιων μελών του προσωπικού μέσω της κατάρτισης και της ανάπτυξης

   

  Η διατήρηση της άμεσης και ανοιχτής επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών του προσωπικού.

   

  Αυτοί οι στόχοι αντικατοπτρίζονται στις πολιτικές, διαδικασίες, τους δείκτες και τους στόχους της Κλινικής και ακολουθείται από τη Διοίκηση και το προσωπικό. Η επίτευξη τους ελέγχεται κατά τη διάρκεια των εσωτερικών ελέγχων από το ΟΣΔ που ακολουθείται από την εφαρμογή των μέτρων και τον καθορισμό των ελέγχων.

   

   

 • Πολιτική Ασφάλειας Τροφίμων

  Στην Πολυκλινική Υγεία, η αποστολή μας είναι να προετοιμάσουμε και να σερβίρουμε τρόφιμα υψηλής ποιότητας χρησιμοποιώντας φρέσκα τοπικά υλικά και πρώτες ύλες, προσεκτικά επιλεγμένες και επεξεργασμένες με ασφάλεια μέχρι να φτάσουν στο πιάτο των ασθενών μας.

   Οι υπηρεσίες τροφοδοσίας αναγνωρίζουν ότι για να καθιερωθεί με επιτυχία κουλτούρα ασφαλών χειρισμών των τροφίμων, πρέπει να ακολουθούνται ασφαλείς εργασιακές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονται μέσω αποτελεσματικής ανάλυσης κινδύνων και συμμόρφωσης με τα υψηλότερα πρότυπα υγιεινής. Ως εκ τούτου, έχουμε υιοθετήσει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων (ΣΔΑΤ) σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 5 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του συμβουλίου της 29ης Απριλίου του 2004 για την υγιεινή των τροφίμων το οποίο εφαρμόζετε σε όλες τις δραστηριότητες και λειτουργίες της εταιρίας που έχουν επίπτωση στην υγιεινή και ασφάλεια των τροφίμων»

   Η Πολυκλινική Υγεία έχει καθήκον να προστατεύει την ευάλωτη υγεία των ασθενών της, αλλά και να παρέχει μια ποικιλία θρεπτικών τροφών οι οποίες να ικανοποιούν τις διατροφικές ανάγκες κάθε ασθενούς. Για τη διασφάλιση της βέλτιστης πρακτικής, η Διοίκηση της Πολυκλινικής Υγεία, δεσμεύεται να εφαρμόζει στόχους απόδοσης ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, ώστε να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς μας λαμβάνουν γεύματα υψηλής ποιότητας.

   Δημιουργία βιώσιμης κουλτούρας ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων εφαρμόζοντας σύστημα αναγνώρισης των σχετικών κινδύνων.

   Εφαρμογή ενός έγκυρου συστήματος ιχνηλασιμότητας από τη παραλαβή των πρώτων υλών, αποθήκευσης, συντήρησης, επεξεργασίας και διάθεσης.

   Παροχή πληροφοριών, κατάρτιση και απαραίτητα μέσα σε όλους τους εργαζόμενους για την προετοιμασία τροφίμων σε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο τηρούνται οι διαδικασίες ασφάλειας του

   ISO 22000.

   Παροχή ξεκάθαρων οδηγιών στο προσωπικό κουζίνας για ασφαλής πρακτικές.

   Επιτήρηση των επιτευγμάτων και δημιουργία στόχων για περαιτέρω βελτίωση.

   Είναι ευθύνη και δέσμευση τη Πολυκλινικής Υγεία να διασφαλίσει ότι θα παρέχονται οι κατάλληλοι πόροι για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας των τροφίμων.

   Επιπλέον θα εποπτεύεται η απόδοση του συστήματος από τη Διοίκηση ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους που έχει θέσει η Πολυκλινική Υγεία.

   

 

Βραβεύσεις

 • Cyprus Responsible Business Awards Από Την Εταιρεία Boussias Cyprus – Silver Award Στην Υπεύθυνη Διαχείριση Αποβλήτων.
 • Εθνικός Φορέας Πιστοποίησης Επιχειρήσεων Για Την Εφαρμογή Καλών Πρακτικών Για Την Ισότητα Των Φύλων Στο Εργασιακό Περιβάλλον (Υπουργείο Εργασίας) – Πιστοποίηση Πολυκλινικής Υγειά Ως Εργοδότης Ισότητας.
 • Hr Awards Από Την Εταιρεία Boussias Cyprus – Bronze Award In Best Youth Employment Initiative – Στήριξη Σε Νέους Επαγγελματίες.